Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Shodno članu 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), kao u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (Uredba GDPR), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom poručivanja, Medisport  kao  rukovalac podacima, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

1) Podaci o rukovaocu

Pravno lice: Medisport doo Beograd ( Rakovica),  upisan u Registar pravnih lica kod Agencije za privredne registre, upisano pod brojem BD153358/2009.

Adresa sedišta: Pere Velimirovića 8b

Matični broj:20577614

PIB: 106321516

Zakonski zastupnik: Branko Erić

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka

Svrha prikupljanja i obrade podataka podrazumeva:

-Poštovanje pozitivnih propisa  Republike Srbije, naročito Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

– Dobijanje tačnih informacija  (brojeva telefona i adresa) za potrebe kontaktiranja naručioca proizvoda  ako je potrebno;

– Komunikacije;

-Fakturisanja kupovine;

-Isporuke proizvoda;

– Poboljšanje kvaliteta usluge;

3) Način korišćenja podataka

Medisport podatke o ličnosti prikuplja prilikom registrovanja posetioca sajta kod online naručivanja proizvoda ili prilikom popunjavanja kontakt forme radi dobijanja dodatnih informacija o proizvodima i sl. sa tim, da se obrada vrši i po osnovu gore pomenutih Zakona i u skladu sa svrhom prikupljanja.

Mediaport prikuplja sledeće podatke o ličnosti (neke od navedenih ili sve, u zavisnosti od potrebe):

1) prezime i ime;

2) adresu za dostavu porudžbine

3) e-mail adresu

4) kontakt telefon za isporuku

4) Lica koja koriste podatke

Podatke o ličnosti  obrađuju isključivo lica koja su u ugovornom odnosu sa Medisport ( zaposleni)  i imaju obavezu zaštite i čuvanja podataka korisnika, tj zaposleni na pozicijama obrade porudžbina i slanja odgovora prosleđenih preko kontakt forme za korisnike sajta.

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je pristanak lica na koja se podaci odnose, kroz činjenicu da je pre slanja porudžbine ili prilikom popunjavanja kontakt forme čekirao (uslov za slanje) da je saglasan sam sa  obradom svojih ličnih podataka. 

6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva

Svako lice čije podatke o ličnosti Medisport doo Beograd  ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu. Pod uslovom da se obrada podataka vrši na osnovu pristanka, zakonskim propisima nije predviđena obaveza Medisport doo Beograd da trajno čuva navedene podatke o ličnosti.

7) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i prava koja proizilaze iz Uredbe GDPR.

8) Prava koja pripadaju licu čiji se podaci obrađuju

Najveći deo Podataka o ličnosti se obrađuje ručno ili preko kompjuterskog programa za online shop instaliranog na sajtu Medisporta.

 Mejlom (direktno ili preko kontakt forme sa sajta) dolaze upiti za dodatne informacije o proizvodima i  narudžbenice za robu. Mailovi se ne brišu, niti se ti podaci o ličnosti evidentiraju i čuvaju u posebnoj tabeli, osim u prvobitnom upitu koji šalje zainteresovani kupac.

Porudžbine napravljena preko online šopa prikupljaju podatke o ličnosti koje su  osnova za pravljenje porudžbinu i kao takvi se čuvaju na sajtu.

Kupac ima sledeća prava:

– Da zahteva kopiju svih Podataka o ličnosti koje Medisport doo Beograd obrađuje, u skladu sa podnetim zahtevom, u mašinski čitljivom formatu;

– Da zahteva ispravku netačnih Podataka o ličnosti, dopunu, ažuriranje;

– Da uloži pravno sredstvo na određenu obradu Podataka o ličnosti i da zahteva ograničenje obrade podataka o ličnosti,

– Da opoziv za obradu Podataka o ličnosti;

– Da se na lice ne odnose automatizovane pojedinačne odluke;

– Pravo na obaveštenje o povredi bezbednosti Podataka o ličnosti.

Ako korisnik ima pitanja u vezi sa tim kako MEDISPORT obrađuje podatke o ličnosti, slobodno može da kontaktira Medisport doo putem e-mail adrese (info@medisport.rs), putem redovne pošte na napred navedenu adresu ili putem telefona na broj: 011/3593 788.

U slučaju da korisnik ima bilo kakve primedbe ili prigovore u vezi sa načinom na koji Medisport obrađuje Podatke o ličnosti, ima pravo da uloži pravno sredstvo protiv rukovaoca ili obrađivača, relevantnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

9) Mere zaštite podataka

Medisport je implementirao odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu Podataka o ličnosti od gubitka ili nezakonitog pristupa. Broj lica koja imaju pristup Podacima o ličnosti je ograničen. Samo lica koja treba da obrađuju Podatke o ličnosti u skladu sa napred navedenim svrhama imaće pristup Podacima o ličnosti.

10) Promene

U slučaju bilo kakvih promena u vezi sa obradom Podataka o ličnosti, Medisport će obavestiti objavom ažurirane verzije ovog obaveštenja o privatnosti na svom zvaničnom web sajtu.

11) Rok čuvanja i upotrebe podataka

Podaci iz ovog obaveštenja iz odeljka Način korišćenja podataka od tačke 1-6 čuvaju se privremeno.  Pod uslovom da se obrada podataka vrši na osnovu pristanka, zakonskim propisima nije predviđena obaveza Medisport doo Beograd da trajno čuva navedene podatke o ličnosti.

medisport-footer-logo

Medisport doo Beograd je desetu godinu zaredom prisutan u velikom broju državnih i privatnih, zdravstvenih i rehabilitacionih ustanova, kao i u najpoznatijim sportskim klubovima i nacionalnim selekcijama kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, kao zvanični zastupnik kompanije MEDISPORT Italija.

Pratite nas

VELEPRODAJA

Milana Blagojevića Španca 30,

11000 Beograd

MALOPRODAJA

U svim bolje snabdevenim apotekama i

Medisport onlajn prodavnica

Radno vreme:

08:00-16:00h

Kontakt telefon:

+381 11 3593 788

Kopirajt 2019 MEDISPORT ©   Zadržana sva prava na sadržaj